Home   >> Local Organizing Committees

Local Organizing Committees

(Listed According to the Sequence of Last Name)

 

President

Hong YOU

Xiaoyuan XU

Jidong JIA

Advisory Board

Hui ZHUANG

Fusheng WANG

Chengwei CHEN

Chair of Scientific Committee

Lai WEI

Scientific Committee

Zhongping DUAN

Jinlin HOU

Jidong JIA

George LAU

Taisheng LI

Han-Chieh LIN

Yuemin NAN

Junqi NIU

Masao OMATA

Hong REN

Shiv K SARIN

Manoj K SHARMA

Guiqiang WANG

Xiaoyuan XU

Jin Mo YANG

Social Committee

Jinjun CHEN

Zhi CHEN

Shuangsuo DANG

Xiaoguang DOU

Jiangao FAN

Guohong HAN

Tao HAN

Ying HAN

Bijie HU

Yan HUANG

Jie LI

Jun LI

Wenhui LI

Zhiwei LI

Chenghai LIU

Lungen LU

Xiong MA

Qing MAO

Yimin MAO

Qinghua MENG

Yuqiang MI

Qin NING

Jie PENG

Xiaolong QI

Jia SHANG

Li SHI

Hong TANG

Xiaoping TANG

Jiyao WANG

Hui WANG

Lei WANG

Qing XIE

Lieming XU

Dongliang YANG

Yongping YANG

Hong YOU

Yanyan YU

Yunsong YU

Shutian ZHANG

Wenhong ZHANG

Xinxin ZHANG

Yuexin ZHANG

Caiyan ZHAO

Yingren ZHAO

Secretary General

Yameng SUN

Secretary

Bingqiong WANG

Shuyan CHEN